لوازم صنعتی فرش شویی و قالیشویی در این سایت فقط اطلاعات لوازم فالیشویی و آبگیر گذاشته می شود این سایت جهت اطلاع رسانی ساخته شده است جهت تبلیغ محصولات کارخانه خود در این سایت با ما در تماس باشید هشدار : مسئولیت تبلیغ بعهده تبلیغ کننده است و این سایت هیچگونه مسئولیتی قبول نمی کند http://carpet-factory.mihanblog.com 2019-06-24T12:37:32+01:00 text/html 2017-08-12T14:22:40+01:00 carpet-factory.mihanblog.com با مدیریت اکبری راهنمای استفاده از بهترین تمیز کننده فرش http://carpet-factory.mihanblog.com/post/7 <span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="How to Choose a Carpet Cleaner "><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br><br>چگونه یک تمیز کننده فرش را انتخاب کنید</font></b></font><br>&nbsp;در این مقاله با بهترین تمیز کننده فرش و راهنمای خرید ان اشنا می شویم همچنین اگر شما صاحب فرش شویی هستید ما به شما<a href="http://carpet-factory.ir/" target="" title=""><b> دستگاه ابگیر لوله ای فرش</b></a> را برای خشک کردن فرش پس از تمیز کردن پیشنهاد می کنیم<br></span><span title="Regardless of how often you vacuum your carpets, you know that you’re not getting the deepest clean possible.">صرف نظر از اینکه چطور فرشهای خود را از دست می دهید، می دانید که عمیق ترین پاکیزگی را دریافت نمی کنید. </span><span title="A single carpet cleaning session can revitalize your floor from the effects of everyday living.">یک جلسه تمیز کردن فرش تنها می تواند کف خود را از اثرات زندگی روزمره بازسازی کند. </span><span title="Using the power of hot water, sudsy soap and rotating brushes, a carpet cleaner can scrub out old stains, new stains and deeply embedded dirt from high traffic areas. ">با استفاده از قدرت آب گرم، صابون سوزنی و برس های دوار، تمیز کننده فرش می تواند لکه های قدیمی، لکه های جدید و خاک های عمیق جاسازی شده را از مناطق ترافیکی بالا خراش دهد.<br><br></span><span title="You can get the most out of a carpet cleaner that combines top-of-the-line features such as multiple brushes, strong suction, heated air drying and convenient accessories.">شما می توانید حداکثر استفاده از تمیزکننده فرش را که ترکیبی از ویژگی های بالا از قبیل چند برس، مکش قوی، خشک کردن هوا گرم و لوازم جانبی مناسب است. </span><span title="More brushes means more opportunities for your carpet cleaner to scrub out stubborn stains and lift dirt from the fibers of your carpet.">برس های بیشتر به معنای فرصت بیشتری برای تمیز کردن فرش شما می باشد تا لکه های خیره کننده را از بین ببرد و خاک را از الیاف فرش خود پاک کنید. </span><span title="One of the most important features of a solid carpet cleaner is its ability to extract as much water as possible after you’ve cleaned a room.">یکی از مهمترین ویژگی های پاک کننده فرش جامد، توانایی آن است که پس از اتمام اتاق، آب بیشتری از خود بریزید. </span><span title="Machines that include an on-board dryer that forces heated air onto your carpets after sucking up water will help your carpets dry faster. ">ماشین هایی که شامل یک خشک کن خشک کن که هوای گرم بر روی فرش های خود را پس از حمام کردن آب می کند، فرش ها را سریع تر خشک می کند.<br></span><span title="Carpet Cleaners: Our Verdict &amp; Recommendations ">تمیزکننده فرش: حکم و توصیه های ما<br><br></span><span title="When you’re ready to pick out a carpet cleaner, you want to choose one that will work for you now and for years to come.">هنگامی که شما آماده انتخاب پاک کننده فرش هستید، می خواهید انتخاب کنید که در حال حاضر و برای چند سال آینده کار خواهد کرد. </span><span title="It should get your carpets clean and effectively extract the water and dirt from your floors.">این باید فرش های خود را تمیز و به طور موثر از آب و خاک خود را از کف خود را. </span><span title="Some of the best carpet cleaners include features that you won’t want to live without, such as heated air-drying.">بعضی از بهترین پاک کننده های فرش شامل ویژگی هایی هستند که شما نمی خواهید بدون آن زندگی کنید، مانند خشک کردن هوای گرم</span></span><div id="gt-src-cc"><div id="gt-src-cc-ctr" class="cc-ctr gt-src-cc-normal"><br></div></div><div id="gt-src-c" class="g-unit"><div id="gt-src-p"> </div> </div> <span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="We found that the Hoover Max Extract 60 outperformed all of the other carpet cleaners in our hands-on tests.">ما دریافتیم که عصاره&nbsp; از تمام تمیزکنندههای فرش ما در آزمایشهای دست دوم ما برتر است. </span><span title="The stains we challenged it to clean faded before our eyes.">لکه هایی که ما را به چالش کشیدند تا قبل از چشمان ما پاک شوند. </span><span title="The tank is bigger than most of the units on our list, which means you need to refill less often, and this Hoover cleaner extracted more water than any machine we tested. ">مخزن بزرگتر از بسیاری از واحدهای موجود در لیست ماست، که به این معنی است که شما مجبور به کم کردن مجدد آن هستید، و این پاک کننده هوور، آب بیشتری از هر دستگاهی که آزمایش کرده است، به دست آورده است.<br><br></span><span title="The Hoover SteamVac SpinScrub Carpet Cleaner was a close second with its highly useful heated air-drying, which produces drier carpets faster than most of the machines in our review. ">تمیزکننده فرش SteamVac SpinScrub Hoover SteamVac دومین بار با خشک کردن هوای گرم بسیار مفید بود که فرش های خشک تر را سریعتر از بسیاری از ماشین ها در بررسی ما تولید می کند.<br><br></span><span title="The Rug Doctor Deep Carpet Cleaner did a great job as far as stain removal and water extraction.">کلینکر فرش عمیق تمیز کننده فرش تا جایی که به استخراج لکه و استخراج آب کار می کرد، کار خوبی کرد. </span><span title="It is a bit heavier, which made it harder to move around, but we could also cover more area in the room because of its 28-foot cord. ">این کمی سنگین تر است، که باعث می شود حرکت در اطراف سخت تر شود، اما ما می توانیم به علت داشتن بند ناف 28 پا، منطقه بیشتری را در اتاق پوشش دهیم.<br><br></span><span title="Although testing the Oreck Revitalize Carpet Cleaner showed its carpet cleaning was not quite as good our top-ranked units, it is one of the lighter cleaners in our comparison, which makes it a bit easier to move about.">اگرچه آزمایش فرش تمیز کننده Oreck Revitalize نشان داد تمیز کردن فرش آن ها به اندازه ی خوب نبودن واحدهای برتر ماست، یکی از پاک کننده های سبکتر در مقایسه ما است، که باعث می شود حرکت آن کمی ساده تر شود. </span><span title="If you’re looking for a long stretch hose and lots of accessories to make it easier to clean edges, stairs and furniture, you should consider the Hoover Power Scrub.">اگر شما به دنبال یک شلنگ کششی طولانی و تعداد زیادی لوازم جانبی برای تمیز کردن لبه ها، پله ها و مبلمان خود هستید، باید اسکراب Power Hoover را در نظر بگیرید. </span><span title="This is the only unit we reviewed that includes a crevice tool that ensures a complete clean of each room. ">این تنها واحد ما بررسی شده است که شامل یک ابزار شکاف است که تمیز کامل از هر اتاق را تضمین می کند.<br><br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="This is the only unit we reviewed that includes a crevice tool that ensures a complete clean of each room. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="I have four messy kids and a big dog.">من چهار بچه کثیف و یک سگ بزرگ دارم </span><span title="My carpets are downright gross much of the time, and I have really struggled with finding the time to keep those carpets clean.">فرشهای من تقریبا به طور ناخودآگاه در زمان است، و من واقعا با پیدا کردن زمان برای حفظ این فرش تمیز. </span><span title="I am also one of the worlds biggest cheapskates and hate having to rent one of those Rug Doctor machines for shampooing.">من هم یکی از بزرگترین عینک های دنیا هستم و از اینکه یکی از این دستگاه های Rug Doctor برای شامپو را اجاره می دهم نفرت دارم. </span><span title="Not to mention that fancy-smanchy $20 bottle of carpet cleaning solution too.">فراموش نکنید که این بطری 20 دلاری راه حل تمیز کردن فرش نیز وجود دارد. </span><span title="Then of course after spending all the money you get to only have the carpet cleaner machine for 24 hours which means a whole day of non-stop-sweaty-hard work shampooing.">البته پس از صرف کردن تمام پول، فقط ماشین تمیزکننده فرش را برای 24 ساعت در نظر بگیرید که به معنی یک شامپو کامل بدون شستشوی کار سخت است. </span><span title="Not fun at all. ">در همه جا سرگرم کننده نیست<br><br></span><span title="While I can’t help you with the work or the shampoo machine I can help you save money on the carpet cleaning solution!">در حالی که من نمی توانم به شما در کار یا ماشین شامپو کمک کنم، می توانم به شما در راه حل تمیز کردن فرش کمک کنم. </span><span title="Woo hoo!">وو هوی! </span><span title="You see, I have been making this super secret recipe for homemade carpet cleaning for about 4 years now.">می بینید، من حدود 4 سال است که این دستور فوق العاده مخفی برای تمیز کردن فرش خانگی را ساختم. </span><span title="This formula was created by my amazing sister Tiffany – who tested many different homemade recipes and came up with this one.">این فرمول توسط خواهر تیز من، تیفانی ساخته شده است - که بسیاری از دستور العمل های خانگی خانگی را آزمایش کرده است و با این یکی آمد. </span><span title="It works like a charm and makes your house smell amazingly awesome! ">این کار مانند یک جذابیت است و بوی شگفت آور عالی شما را بوجود می آورد!<br><br></span><span title="Disclaimer: make sure and read your instruction booklet that comes with your carpet cleaning machine for warranty information.">سلب مسئولیت: اطمینان حاصل کنید و دستورالعمل مربوط به دستورالعمل خود را که با دستگاه تمیز کردن فرش خود را برای اطلاعات گارانتی می آید بخوانید. </span><span title="Some machines warranties are no longer valid if you don’t use a certain type of cleaner with the product.">بعضی از ماشینهای ضمانتنامه دیگر معتبر نیستند اگر شما از نوع خاصی از پاک کننده با محصول استفاده نکنید. </span><span title="AND of course always test a small area of carpet for color fastness before you do the whole floor.">و البته همیشه قبل از تمام طبقه، یک منطقه کوچک از فرش را برای استحکام رنگ تست کنید.</span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">راه حل تمیز کردن فرش خانگی - دستور مخفی من!</span><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>در اینجا چیزی است که شما نیاز دارید:</span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>2 قاشق غذا خوری مواد شوینده شستشوی مایع</span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>1/4 فنجان پاک کننده عالی (نام تجاری فروشگاه دلار)</span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>1 قاشق چایخوری Oxyclean (من با استفاده از مارک تجاری عمومی)</span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>1 قاشق چای خوری مخلوط کننده پارچه ضعیف (اختیاری)</span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>آب گرم، یک گالن</span><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>روش:</span><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>مخلوط کردن با هم در یک کوزه یا کاسه بزرگ، جزر و مد، تمیز کننده عالی، اکسکلین و نازک (اختیاری).</span> <span>سپس به آرامی به آب داغ اضافه کنید تا حباب های زیادی ایجاد نکنید.</span></span><br> <br></span><span title="Carpet Cleaners: What to Look For ">تمیزکننده فرش: برای چه باید بپوشید<br><br></span><span title="Although owning a carpet cleaner can save you money in the end – even after just two or three cleanings – not everyone is in the market to purchase a machine.">اگر چه داشتن یک تمیز کننده فرش می تواند در نهایت پول شما را ذخیره کند - حتی پس از دو یا سه تمیز کردن - همه در بازار برای خرید دستگاه نیستند. </span><span title="We’ve studied the best carpet cleaning services available, so check out our list of the top services.">ما بهترین خدمات پاکسازی فرش را در دسترس قرار داده ایم، بنابراین لیست خدمات بالا را بررسی کنید. </span><span title="When you’re ready to buy a steam cleaner, be sure you’re buying the right tool for the job – hard floor surfaces require steam mops.">هنگامی که شما آماده خرید یک بخار پاک کننده هستید، مطمئن باشید که ابزار مناسب برای این کار را خریداری می کنید - سطوح سطح سخت نیاز به بخار بخار دارند. </span><span title="If you’re looking for a way to keep your carpets clean after all of your hard work, check out our list of the top upright vacuum cleaners.">اگر دنبال یک راه برای تمیز کردن فرش های خود پس از تمام کارهای سخت خود هستید، لطفا لیست ما از جارو برقی بالا را بررسی کنید. </span><span title="You don’t have to spend a ton of money to get a good vacuum cleaner, though – take a look at the best budget vacuums. ">با این حال، شما مجبور نیستید یک تن از پول را برای جارو برقی خوب بپردازید - نگاهی به بهترین نوشیدنی های بودجه.<br><br></span><span title="Some situations call for you to rent a carpet cleaner, such as when you need to refresh the carpets in an apartment before the end of your lease.">بعضی از شرایط برای شما یک تمیزکننده فرش را اجاره می دهند، مثلا زمانی که شما باید قبل از پایان اجاره نامه خود را در یک آپارتمان تازه سازی کنید. </span><span title="Those industrial strength machines you can rent for a day from big box hardware stores may only cost a fraction of the price of a unit you can own, but they can come with unpleasant surprises, too.">این ماشین های قدرت صنعتی که می توانید برای یک روز از فروشگاه های سخت افزاری جعبه ای بزرگ اجاره کنید، ممکن است تنها به قیمت یک واحد که می توانید مالک آن شوید، هزینه می شود، اما می تواند با شگفتی های ناخوشایند نیز همراه باشد. </span><span title="In addition to testing carpet cleaners that are intended for household use, we also rented two of the most popular commercial options available: the Rug Doctor Pro and the Bissell Big Green Machine.">علاوه بر تمیز کردن فرشهایی که برای استفاده در خانه مورد استفاده قرار می گیرند، ما نیز دو گزینه محبوب ترین تجاری را در دسترس قرار دادیم: Rug Doctor Pro و Bissell Big Green Machine. </span><span title="Our tests proved that the bigger machines have unequaled extraction – especially the Big Green Machine.">آزمایشات ما نشان داد که دستگاه های بزرگتر دارای استخراج بی نظیر هستند - به ویژه ماشین سبز بزرگ. </span><span title="However, they did not necessarily clean better.">با این حال، آنها لزوما تمیز تر نیست. </span><span title="Also, the Rug Doctor Pro left stains on our test carpet from the brushes, and it deposited water and cleaning solution from the edges of the machine.">همچنین، Rug Doctor Pro از روی برس روی فرش تست خود گذاشت و آب و تمیز کردن محلول را از لبه های دستگاه سپری کرد. </span><span title="Sometimes store staffers cannot or do not maintain the machines well or keep them very sanitary.">گاهی اوقات کارکنان فروشگاه نمی توانند ماشین آلات را به خوبی نگه دارند و یا آن را بسیار بهداشتی نگه دارند. </span><span title="These unpredictable variables can mean more work for you in the long run.">این متغیرهای غیر قابل پیش بینی می تواند به معنای کار بیشتر برای شما در دراز مدت باشد.<br><br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The carpet cleaners we reviewed each went through vigorous testing on stains we created on light carpeting.">تمیزکنندههای فرش که هر کدام را بررسی کردیم، از طریق آزمایشهای شدید روی لکههایی که ما در مواقع روشنایی ایجاد میکردیم، رفتیم. </span><span title="We tested each machine’s features and its ability to clean carpets and extract water, so take a look at our carpet cleaner reviews to find what would work best for you. ">ما ویژگی های هر دستگاه و توانایی آن برای تمیز کردن فرش ها و استخراج آب را آزمایش کردیم، بنابراین بررسی های تمیزکننده فرش ما را بررسی کنید تا بتوانید بهترین چیز را برای شما به کار ببندید.<br></span><span title="Carpet Cleaners: What We Evaluated, What We Learned ">تمیزکننده فرش: آنچه را که ما ارزیابی کردیم، آنچه ما آموخته ایم<br><br></span><span title="The most important feature of any carpet cleaner is how well it can perform – from the moment it mixes water with a carpet shampoo to the point of sucking up all of that dirty water.">مهمترین ویژگی هر پاک کننده فرش این است که چطور می توان آن را انجام داد - از لحظه ای که آب را با یک شامپو فرش مخلوط می کند تا نقطه ای که همه آب کثیف را می خورد. </span><span title="It’s also important that you’re able to maneuver the machine, so we scored it on how easily we were able to move each carpet cleaner forward, backward and along edges. ">همچنین مهم است که شما قادر به مانور دستگاه هستید، بنابراین ما آن را به خوبی سنجید که چگونه ما قادر به حرکت هر پاک کننده فرش به جلو، عقب و کنار لبه ها بودیم.<br><br></span><span title="Performance &amp; Functionality ">عملکرد و عملکرد<br></span><span title="We put the carpet cleaners through some of the toughest tests, including old set-in stains, ground-in dirt and more.">ما با استفاده از برخی از سخت ترین تست ها، پاک کننده های فرش را شامل می شود، از قبیل لکه های قدیمی، لکه های خاکی و غیره. </span><span title="After getting each test strip of carpet clean with these steam cleaners, we tested how well they were able to extract the water in the carpets. ">پس از گرفتن هر نوار تست فرش تمیز با این بخار پاک کن، ما آزمایش کردیم که چگونه آنها قادر به استخراج آب در فرش بودند.<br><br></span><span title="We discovered that most of the carpet cleaning machines were able to clean stains to some degree, but the best carpet cleaners almost completely eliminated the stains with only one cleaning session.">ما کشف کردیم که بسیاری از ماشینهای تمیز کردن فرش قادر به تمیز کردن لکه ها تا حدودی بودند، اما بهترین پاک کننده های فرش تقریبا به طور کامل تنها با یک جلسه تمیز کردن لکه ها را حذف کرد. </span><span title="The universally hardest task was getting all of the water out of the carpets – not a single carpet cleaner on our lineup was able to extract 100 percent of the water, but some came very close. ">وظیفه ی سخت ترین کار این است که همه ی آب را از فرش بیرون بیاورید - نه یک پاک کننده فرش یکتا در ترکیب ما توانست 100٪ آب را استخراج کند، اما بعضی از آنها بسیار نزدیک شدند.<br><br></span><span title="Though a carpet cleaner with higher amps doesn’t always offer better performance or water extraction, it is a good indicator of more power for the motor.">اگر چه تمیزکننده فرش با آمپرهای بالاتر همیشه عملکرد بهتر یا استخراج آب را ارائه نمی دهد، این نشانگر خوبی از قدرت بیشتری برای موتور است. </span><span title="The best carpet cleaners have one or more roller brushes that beat and agitate the carpet to loosen deep, set-in dirt and stains, which can then be cleaned and extracted, leaving you with clean, fresh, fluffed-up carpets. ">بهترین پاک کننده های فرش دارای یک یا چند برس رولر است که فرش را به ضخیم شدن و تحریک کردن فرش ها می اندازد تا عمیق، خاک و لکه های خالی را از بین ببرد، که پس از آن می تواند تمیز و استخراج شود، و شما را با فرش های تمیز، تازه، پشمالو پر می کند.<br><br></span><span title="Convenience &amp; Design ">راحتی و طراحی<br></span><span title="As necessary as it is to have a carpet cleaner that performs well, it’s just as important to have a machine that is easy to use and easy to keep clean.">همانطور که لازم است پاک کننده فرش را که خوب عمل می کند، به همان اندازه مهم است که دستگاهی که آسان است استفاده شود و تمیز نگه داشتن آن آسان باشد. </span><span title="In order to determine how easy a carpet cleaner is to use, we considered the weight of the machine, how easy it was to push and pull, and the vibration it produced.">برای تعیین چگونگی استفاده آسان از تمیزکننده فرش، ما وزن دستگاه را محاسبه کردیم، چقدر آسان بود که فشار و کشش و ارتعاش آن تولید شود. </span><span title="We also considered how long it took us to clean and extract water from the same size area for each carpet cleaner. ">ما همچنین در نظر داشتیم که چه مدت زمان لازم برای تمیز کردن و استخراج آب از همان اندازه منطقه برای هر تمیزکننده فرش گذاشتیم.<br><br></span><span title="To gauge the carpet cleaner’s maintenance score, we considered the ease of emptying and rinsing the dirty water tank.">برای ارزیابی نمره تعمیر و نگهداری تمیزکننده فرش، ما به راحتی تخلیه و شستشوی مخزن آب کثیف را مورد توجه قرار دادیم. </span><span title="The bigger the tanks are, the less often you’ll have to switch out water.">تانک های بزرگتر، کمتر از شما باید آب را عوض کنید.<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="What Else Is Important in Choosing a Carpet Cleaner? ">چه چیز دیگری در انتخاب تمیزکننده فرش مهم است؟<br><br></span><span title="While there are several features you need in a carpet cleaner, there are many accessories you might simply want.">در حالی که ویژگی های متعددی که در تمیزکننده فرش نیاز دارید وجود دارد، لوازم جانبی زیادی وجود دارد که ممکن است به سادگی می خواهید. </span><span title="Those additional bits and pieces can make the job of cleaning carpets easier on you.">این بیت های اضافی و قطعات می تواند کار تمیز کردن فرش را آسان تر برای شما. </span><span title="Also, it’s important that you know how your new purchase is protected by a warranty.">همچنین مهم است که بدانید که خرید جدید شما با یک ضمانت محافظت می شود. </span><span title="If anything goes wrong with your machine, you want to know that the manufacturer has your back, so it’s vital that the company offers support and service centers.">اگر چیزی با دستگاه شما اشتباه باشد، می خواهید بدانید که سازنده پشت خود را دارد، بنابراین حیاتی است که شرکت ارائه دهنده مراکز پشتیبانی و خدمات می کند. </span><span title="The best carpet cleaner manufacturers include tutorials online with either photos or videos so you can learn the best way to use your new carpet cleaner beyond what’s included in the user manual. ">بهترین سازندگان تمیز کننده فرش شامل آموزش آنلاین با هر عکس یا فیلم می باشد، بنابراین شما می توانید بهترین راه برای استفاده از پاک کننده فرش جدید خود را فراتر از آنچه که در کتابچه راهنمای کاربر است یاد بگیرند.<br><br></span><span title="Accessories ">تجهیزات جانبی<br></span><span title="A stretch hose combined with various interchangeable heads can make cleaning that much easier for you.">شیلنگ کششی با سر قابل تعویض مختلف می تواند تمیز کردن را برای شما آسان تر کند. </span><span title="For example, a carpet cleaner with an upholstery tool turns into a furniture cleaner so you can keep your couches and chairs as clean as the day you bought them.">به عنوان مثال، یک تمیزکننده فرش با یک ابزار اثاثه یا لوازم داخلی تبدیل به یک تمیزکننده مبلمان می شود، بنابراین شما می توانید به راحتی در روزهای خرید خود، نیمکت ها و صندلی های خود را تمیز نگه دارید. </span><span title="A crevice tool can let you reach into the corners more easily than other tools.">یک ابزار شکسته می تواند به شما اجازه می دهد تا به راحتی از ابزارهای دیگر به گوشه ها برسید. </span><span title="And a pet tool can get cleaning solution deeper into your carpet, which can help remove stubborn stains and better deodorize those spots. ">و یک ابزار حیوان خانگی میتواند راه حل تمیز کردن را به قالیچه خود برساند، که میتواند کمک کند حذف لکههای سفت و سخت و بهتر از این لکهها را از بین ببرد.<br><br></span><span title="If your carpet cleaner includes a headlight, it gives you a better look at what you’re doing so you can determine whether you need to make another pass with the machine. ">اگر تمیزکننده فرش شما دارای یک چراغ جلو باشد، به شما یک نگاه بهتر به آنچه شما انجام می دهید، بنابراین شما می توانید تعیین کنید که آیا شما نیاز به گذراندن دیگر با دستگاه.<br><br></span><span title="Some carpet cleaners include onboard tool storage or a bag for tools so you don’t have to find a place for all those extras.">برخی از تمیزکنندههای فرش شامل ذخیره سازی ابزارهای جانبی یا کیسه برای ابزارها هستند، بنابراین شما مجبور نیستید مکان دیگری برای همه موارد اضافی پیدا کنید. </span><span title="Also, all of the carpet cleaners on our ranked list include the carpet cleaning solution that the manufacturer suggests you use.">همچنین تمامی تمیزکنندههای فرش در لیست رتبه بندی ما شامل راه حل تمیز کردن فرش است که سازنده پیشنهاد می کند از آن استفاده کنید.<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Warranty &amp; Support ">گارانتی و پشتیبانی<br></span><span title="As with any large appliance, it’s important that you know how the manufacturer protects you and your purchase.">همانطور که با هر دستگاه بزرگ، مهم است که بدانید چگونه سازنده شما و خرید شما را محافظت می کند. </span><span title="Most carpet cleaners include at least a one-year warranty that ensures you get a replacement of the product or parts if your machine is defective.">اکثر تمیز کننده های فرش شامل حداقل یک سال گارانتی می شود که در صورتی که دستگاه شما معیوب باشد، شما جایگزین محصول یا قطعات می شوید. </span><span title="Some offer even better warranties that protect your unit for upwards of four years. ">بعضی از ضمانت های حتی بهتر را ارائه می دهند که واحد شما را تا 4 سال حفظ می کند.<br><br></span><span title="To get you cleaning quickly, your carpet cleaner can include an instructional DVD or a user manual with thorough explanations.">برای تمیز کردن سریع شما، تمیزکننده فرش شما می تواند شامل یک دی وی دی آموزشی یا یک کتابچه راهنمای کاربر با توضیحات کامل باشد. </span><span title="You can contact the carpet cleaner makers in various ways, including by phone, email or live chat on the manufacturer’s website.">شما می توانید با سازندگان تمیز کننده فرش در راه های مختلف، از جمله تلفن، ایمیل و یا چت زنده در وب سایت سازنده تماس بگیرید. </span><span title="Also, most manufacturers have service centers and can direct you to drop your carpet cleaner at one near you for repairs. ">همچنین، اکثر تولید کنندگان مراکز خدماتی دارند و می توانند شما را به پاک کردن تمیزکننده فرش خود در یک مجاورت مجاور خود ببرند.<br><br></span><span title="It might seem thrifty to just rent a carpet cleaner once in a while, but you cannot guarantee what condition the machine will be in or how it will treat your carpets.">ممکن است به نظر می رسد صرفه جویی در یک تمیز کننده فرش یک بار در یک مدت، اما شما نمی توانید تضمین کنید چه شرایط ماشین در خواهد شد و یا چگونه آن را به فرش های خود را درمان. </span><span title="Owning your own home carpet cleaner provides a powerful cleaning tool that is available all the time so any messes, stains or grime in your upholstery and carpeting can be removed thoroughly and easily.">در اختیار داشتن تمیزکننده فرش خانه خود، وسیله تمیز کننده ای قدرتمندی است که در همه زمان ها در دسترس است، به طوری که هر گونه گرد و غبار، لکه ها یا خاکستر در اثاثه یا موکت شما می تواند کاملا و به راحتی برداشته شود. </span><span title="Your home will be deep-cleaned and smell fresh and inviting in no time.">خانه خود را عمیق تمیز و بوی تازه و دعوت در هیچ زمان.</span></span><br> text/html 2017-08-11T13:20:16+01:00 carpet-factory.mihanblog.com با مدیریت اکبری آموزش صحیح شستشوی فرش http://carpet-factory.mihanblog.com/post/6 <span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><font color="#000099"><b>در این مقاله با روش شستشوی صحیح و&nbsp; استاندارد فرش آشنا می شویم ما در این بخش با کارشناس تمیز کردن فرش سن انتوتیو گفتگو کردیم با ما همراه باشید:</b></font><br><br>با وجود بهترین تلاش های شما در زمینه پاکیزگی، فرش شما در نهایت تبدیل به قربانی قطره، ریختن، تصادفات و هر چیز دیگری در پایین کفش شما خواهد شد.</span> <span class="">برای یادگیری نحوه برخورد حرفه ای با مسائل مربوط به مسائل و جلوگیری از فرش ها به دنبال جدید، با کارشناس Mark Cleaning Tarcex، صاحب بهترین کارشناسان تمیز کردن فرش در سن آنتونیو، تگزاس، که بیش از 30 سال تجربه دارد صحبت کرد.<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>لکه های لکه دار با یک راه حل تمیز و یک پارچه تمیز، حوله کاغذی یا اسفنجی.</span> <span>Tarbox می گوید: "کلید Blotting است. Blotting مقدار کمی فشار را روی لکه قرار می دهد تا آن را خیس کند."</span> <span class="">"مالش باعث می شود که ذرات به الیاف فرش برسند، و این می تواند منجر به تجزیه زودرس این الیاف شود."</span> <span class="">همیشه از خارج از لکه های داخل به بیرون بمالید، زیرا لکه های بیرون می توانند لکه ها را پخش کنند.<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><br><span class=""><font color="#FF0000"><b><font size="2">تمیر کردن لکه فرش با نوشابه!</font></b></font><br>منطقه را با یک نوشابه گازدار با یک پارچه بشویید.</span> <span class="">اگر این کار نمی کند، یک قسمت سرکه سفید را با یک قسمت آب مخلوط کنید و آن را به یک سمپاش دستی پر کنید.</span> <span class="">محلول را در تمام ناحیه رنگ آمیزی اسپری کنید و اجازه ده تا 10 تا 15 دقیقه آن را خیس بزنید. سپس اسفنج تمیز را بر روی محل قرار دهید تا محلول و لکه را بشویید.</span> <span class="">Tarbox می گوید ممکن است مجبور شوید این روند را تکرار کنید تا لکه ها را پاک کنید.</span><br><br><span class="">هنگامی که رنگ از بین رفته است، نقطه را با آب گرم بشویید.</span> <span class="">دست خود را به دست بیاورید تا رشته های فرش را به جهت طبیعی خود بکشید.</span> <span class="">در نهایت، حوله های سفید کاغذی را روی ناحیه قرار داده و با چیزی سنگین مانند یک دفترچه تلفن وزن می دهند.</span> <span class="">حوله مرطوب را از فرش جذب می کند.</span> <span class="">حوله را در جای خود قرار دهید تا فرش خشک شود، معمولا حدود یک روز است.<br><br></span></span><br><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/695/2084405/33.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/695/2084405/33.jpg" height="380" width="507"><div id="gt-res-content"><div class="trans-verified-button-large" id="gt-res-dir-ctr" dir="rtl"><font color="#FF0000" size="2"><b>تمیز کردن لکه فرش با کرم ریش تراش </b></font><br></div></div><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>کارشناس تمیر کننده فرش می گوید: بهترین پاک کننده فرش برای لکه های عمومی، کرم اصلاح عادی است "آن را فقط در مورد هر نوع لکه بردارید."</span> <span>Tarbox می گوید: کرم اصلاح را مستقیما به لکه ها اعمال کنید و آنرا حدود 30 دقیقه تنظیم کنید.</span> <span>هنگامی که کرم اصلاح تنظیم شده است، آن را با پارچه سفید خشک کنید.</span> <span class="">با اسپری کردن منطقه با یک قسمت سرکه مخلوط با یک قسمت آب را خالی کنید و سپس محلول را با یک پارچه پاک کنید.<br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/695/2084405/55.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/695/2084405/55.jpg" height="384" width="512"><br><font color="#FF0000" size="2"><b>تمیز کردن آدامس مانده رو فرش به راحتی<br><br></b></font></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">شما در آدامس بر روی خیابان گام می گذارید، اما آن را تحقق نمی یابید تا این که ظاهری ناخوشایند و چسبنده روی فرش شما را دنبال کنید.</span> <span>برای دریافت آن، به فریزر بروید و یک زن و شوهر از اجاق های یخی بگیرید.</span> <span class="">"برای مدت 30 ثانیه صمغ را با یخچال یخ بزنید."</span> <span>Tarbox گفت.</span> <span class="">هنگامی که آدامس جامد یخ زده است، از قاشق برای بلند کردن کره استفاده کنید و رشته های فرش را تا آنجا که ممکن است نزدیک به صمغی باشد برش دهید.</span> <span class="">اگر فقط تعداد کمی از فرش را برشیدید، باید نقطه قابل توجهی نباشد.<br><br><br><font color="#FF0000" size="2"><b>تمیر کردن لکه های روغنی سخت از روی فرش</b></font><br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>بهترین روش در برابر لکه های گریس سخت به تمیز کردن، استفاده از یک قطره یا دو نوع مواد شوینده برقی از قبیل شستشو برقی در یک فنجان آب است.</span> <span>آن را از طریق گریس در فرش از همان طریق که در ظروف خود است، برش دهید.</span> <span>Tarbox می گوید: "محلول را در یک بطری اسپری بگذارید و آن را روی لکه اسپری کنید."</span> <span>"سپس آن را ببندید."</span> <span class="">مجددا، ممکن است مجبور شوید چند بار برای لکه های بزرگتر انجام دهید.<br><br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/695/2084405/11.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/695/2084405/11.jpg" height="307" width="410"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br>تمیر کردن تکه های شمع از روش فرش</font></b></font><br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>سوخته شمع در خانه می تواند منجر به ریزش مو در فرش، جایی که آن را به سرعت خشک و جاسازی شود.</span> <span>Tarbox توصیه می کند که آن را به عقب بر گرداند تا آن را حذف کند.</span> <span>یک پارچه سفید روی آهن بگذارید، سپس آهن را روی موم قرار دهید تا آن را گرم کنید.</span> <span>در نهایت، موم با چاقوی کره را خرد کنید.</span><br><br><span>Tarbox گفت: "هنگامی که شما انجام می دهید، حوله کاغذی را روی سطوح سطح و آهن روی کاغذ قرار دهید."</span> <span>"موم ذوب می شود و به کاغذ متصل می شود و موم بعد از چند برنامه دیگر رفته است."</span><br><br><span class="">نکته مهم: از این طریق برای بیش از 30 ثانیه از آهن استفاده نکنید و یا در معرض خطر آتش سوزی فرش هستید.</span> <span class="">و مطمئن شوید که از یک پارچه سفید و حوله های سفید استفاده کنید زیرا رنگ ها می توانند هنگام گرم شدن رنگ را بر روی فرش منتقل کنند، مخصوصا اگر فرش های روشن رنگی داشته باشید.<br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/695/2084405/22.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/695/2084405/22.jpg" height="333" width="444"><br><font color="#FF0000" size="2"><b>تمیز کردن لکه های خون از روی فرش به آسانی</b></font><br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>چند لکه فرش به اندازه خون آشكار است.</span> <span>اما رنج بردن یک کاغذ بر روی انگشت خود و گرفتن چند قطره در فرش به این معنی نیست که خراب شدن شما خراب شده است.</span><br><br><span>Tarbox می گوید: "پراکسید هیدروژن روز به روز خون می گیرد."</span> <span>ابتدا خون خشک شده را با آب مخلوط با مواد شوینده خفیف خیس کنید.</span> <span class="">سپس به همان اندازه که می توانید خون را از الیاف خرد کنید.</span> <span class="">برای به دست آوردن باقی مانده، پراکسید هیدروژن را مستقیما به رنگ بکشید.</span> <span class="">راه حل بلافاصله فوم هنگامی که با خون ارتباط برقرار می کند، تعجب نکنید.</span> <span class="">سپس پودر هیدروژن را با حوله بشویید تا فرش را خشک کنید.<br><br><font color="#FF0000"><b>تمیز کردن مدفوع حیوانات خانگی از روی فرش</b></font><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>حتی حیوانات خانگی آموزش دیده نیز می توانند تصادفی روی فرش داشته باشند.</span> <span>Tarbox ترجیح می دهد پاک کننده های آلی است، که می تواند به جای استفاده از مواد شیمیایی، حدود 10 دلار برای یک بطری اسپری هزینه کند.</span> <span>اسپری تمیز کننده را در فشار.</span> <span>Tarbox می گوید: "برخی از اسکراب ضروری خواهد بود."</span> <span>سپس تمیزکننده را با یک پارچه یا حوله پاک کنید.</span> <span class="">محیط زیست و تمیز کننده های مشابه نیز می تواند برای حذف سایر انواع لکه ها، از جمله قهوه و سس ها استفاده شود.<br><br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>اگر بچه ها در خانه داشته باشید، تنها یک لحظه قبل از اینکه آب نبات در فرش برسد، تنها یک ماده است.</span> <span>Tarbox می گوید: "سعی کنید آن را با یک برس نقطه ای یا یک چاقوی کره خرد کنید."</span> <span>سپس، با استفاده از یک اسفنج، آب را با یک صابون ملایم مخلوط کنید.</span> <span>او میگوید: "مهم است که تمام شکر را از ناحیه فرش بردارید."</span> <span>"عدم انجام این کار باعث می شود که این ناحیه به آسانی جذب خاک و آوار شود."</span> <span class="">هنگامی که آب نبات برداشته شود، نقطه را خشک کرده و با پارچه یا حوله بشویید.<br><br><font color="#FF0000" size="2"><b>تمیز کردن فرش با آب بخار </b></font><br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">تمیز کردن فرش برای حفظ آن به نظر می رسد تازه و جدید است.</span> <span class="">تمیز کردن بخار شامل استفاده از یک راه حل تمیز تحت فشار تزریق عمیق به فرش از طریق جت نازل آب است.</span> <span class="">سپس دستگاه راه حل را همراه با خاک و آوار در فرش استخراج می کند.</span> <span class="">Tarbox می گوید: "آب فیبر را تا تمام سطح نفوذ می کند و خاک های تعبیه شده را از بین می برد، روغن ها و رسوبات گریس را حذف می کنند و تمیز کردن فرش خود را از آن زمان تا کنون بوده است."</span> <span class="">او توصیه می کند تمیز کردن عمیق هر شش ماه برای یک خانواده چهار نفره.<br><br><br><font color="#009900"><b><font size="2">در صورتی که شما صاحب قالیشویی یا فرش شویی هستید</font></b></font><br><br><font color="#CC33CC"><b><font size="2">در صورتی که می خواهید در کمترین زمان فرش ها را خشک و تمیز تحویل مشتریان خود بدهید</font></b></font><br><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">ما به شما دستگاه ابگیر لوله ای فرش را پیشنهاد می کنیم</font></b></font><br><br><br><font size="2">دریافت کاتولوگ از طریق تلگرام به شماره 09353877793</font><br><br>کارشناس بخش فروش نوری<br></span></span> text/html 2017-08-11T12:55:01+01:00 carpet-factory.mihanblog.com با مدیریت اکبری عوامل افزایش درآمد در صنعت فرش شویی و قالیشویی http://carpet-factory.mihanblog.com/post/5 یکی از پرسود ترین و راحترین مشاغل صنعت فرش شویی و قالیشویی است که در این مقاله به بررسی تخصصی در این مورد می پردازیم و همچنین در پایان چندین دستگاه مورد نیاز برای فرش شویی را به شما پیشنهاد می دهیم<br><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>بررسی اجمالی<br></span></span><br><p><b>اگر مایل به وارد شدن به این کار هستید :</b></p><p>قالیشویی به<b>&nbsp;</b>زمینی معادل حداقل ۳۰۰متر احتیاج دارد و البته شاید کمی عجیب به نظر رسد ولی ، با برنامه ریزی دقیق و تخصیص فضاهای مناسب می توان در این مساحت بهترین قالیشویی را احداث کرد . چگونه؟</p> <p>اگر قالیشویی را به دو بخش اصلی تقسیم کنیم :</p> <p>بخش اول : شستشو و آبگیری&nbsp;</p> <p>بخش دوم : فضای خشک کن و انبار ها</p> <p>بخش اول : شستشو و آبگیری با توجه به نوع تجهیزات به حدود ۱۰۰متر مربع &nbsp;فضا احتیاج دارد . <br></p><span id="result_box" class="" lang="fa"><span></span><br><span>تمیز کردن: افزایش درآمد قابل استفاده در سرانه سرانه صنعتی به طور مثبت خواهد بود</span><br><br><span class="">گزارش تحقیقات صنعت IBISWorld در مورد تمیز کردن فرش، اطلاعات روزانه و بازار را به روز می کند و به شما این امکان را می دهد که محصول و بخش های مشتری را به رشد درآمد رانندگی شناسایی کنید.</span> <span class="">این گزارش شرکت های پیشرو در صنعت را مشخص می کند و تحلیل های استراتژیک عوامل کلیدی را که بر بازار تاثیر می گذارد، ارائه می دهد.</span> <span class="">پیش بینی داده های ما با تجزیه و تحلیل جامع همراه است تا نشان دهد که چگونه بازار به روندهای غالب و در حال ظهور پاسخ می دهد.<br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">این که آیا شرکت شما در پشت یک ماشین شروع شد یا برای نسل ها منتقل شد، شما باید از داستان این که چگونه یک شرکت تمیز کننده راه خود را پیدا کرد، قدردانی کنید.</span> <span class="">هر کس داستان موفقیت را دوست دارد</span> <span class="">در صفحات زیر سه داستان از سه تمیز کننده حرفه ای بسیار متمایز - رهبران صنعتی 2016 ما خواهید یافت.</span><br><br><span class="">اول از صاحب اپراتور است که پیش از آن رزرو شده است اما احساس نیاز به گسترش را احساس نمی کند.</span> <span class="">داستان دوم از یک ارائه کننده خدمات طاقچه تمیز کردن تمیز کردن رنگ فرش می آید که می گوید بسیار تخصصی است کلید موفقیت است.</span> <span class="">و آخرین داستان به یک شرکت بزرگ و همچنان رو به رشد می پردازد که اهمیت برقراری ارتباط در این صنعت را ثابت می کند.<br></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>خلاصه تحلیل بازار</span><br><br><span>بخش بازاریابی خدمات فرش و اثاثه یا لوازم داخلی ایالات متحده در سال 2006 توسط Marketdata Enterprises 5/3 میلیارد دلار تخمین زده شد.</span> <span>بازار به خدمات مسکونی و تجاری تقسیم شده است.</span> <span>در حالی که فقط 5 سال است که رشد متوسط را در بر دارد، بازار ملی بسیار رقابتی است.</span><br><br><span>بازار اولیه برای تمیز کننده فرش مانند جدید سرویس های مسکونی در Fairfield County CT است که با شعاع پنج مایلی Danbury CT شروع می شود.</span> <span class="">جمعیت شهرستان فیرفیلد تقریبا 895،000 است با 225،000 آپارتمان و خانه های اشغال شده توسط مالک.</span> <span class="">برآورد شده است که 40،000 خانه و خانه های اشغال شده اشخاص دارای شعاع پنج مایل است.</span> <span class="">این 40،000 صاحب حدود 4 میلیون دلار در سال برای فرش، اثاثه یا لوازم داخلی و دیگر خدمات تمیز کردن کف خانه هزینه می کنند.</span> <span class="">به همین دلیل، ما این را به عنوان بازار اولیه ما انتخاب کرده ایم.</span></span></span><br><span class="">هیچ راه منفی برای موفقیت درست نیست و آنچه که برای یک شرکت کار می کند لزوما برای دیگر کار نمی کند، اما ما امیدواریم که در این داستان ها هر خواننده ای را پیدا کند که چیزی را برای موفقیت در شرکت های خود فراهم می کند.</span></span><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>تهدیدات و فرصت های صنعتی</span><br><br><span class="">درآمد به عنوان رشد درآمد قابل مصرف در سرانه افزایش یافته و تعداد کل تجارت ایالات متحده تقاضا را بهبود بخشید</span><br><span class="">برای مصرف کنندگان که در هوای سردتر زندگی می کنند، فرش ها مطلوب تر است</span><br><span class="">افزایش نرخ تولید خانوار بر صنعت تاثیر مثبت خواهد گذاشت<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">تجزیه و تحلیل صنعت و روند صنعت</span><br><br><span class="">در طول پنج سال تا سال 2017، درآمد صنایع تمیز کردن فرش انتظار می رود که به میزان کم افزایش یابد، زیرا رشد نرخ های تشکیل خانواده باعث افزایش پایگاه مشتریان موجود برای اپراتورهای صنعت می شود.</span> <span class="">در سال های آینده، افزایش درآمد قابل مصرف به ازای هر سرانه، به طور مثبت بر صنعت تاثیر خواهد گذاشت؛ زیرا این امر تمایل مصرف کنندگان را برای تمیز کردن خدمات فرش که هر یک تا دو ساله انجام می شود، افزایش می دهد.</span> <span class="">انتظار میرود نرخ رسمی تولید خانوار نیز افزایش یابد، به این دلیل که مصرف کنندگان بیشتر بخاطر افزایش اشتغال در معرض پیش بینی می توانند از واحدهای خود بخرند<br><br></span></span> <b>درآمد شغل فرش شویی نسبت به خیلی از کارها بهتر است</b> بدین ترتیب که هزینه های مصرف آب ، برق ، مواد شوینده و کارگری برای هر فرش ۱۲ متری در حدود ۶۰۰۰ تومان می باشد که ۵۰۰۰ تومان آن مربوط به هزینه های کارگری می باشد. وقیمت شستشوی یک فرش ۱۲ متری بستگی به این که در کدام شهر ایران بین ۱۸۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ تومان متفاوت می باشد.<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> نکته اینجاست که مسئولیت این شغل هم بسیار بالاست چرا که فرش مردم امانت است پس اولا قالیشویان باید امانت دار باشند و دوم اینکه فرش مشتری را با تجهیزات قالیشویی جدید و مدرن شستشو وبا آبگیرلوله ای آبگیری کنند تا چروک ، مچاله و حتی پاره نشود<b><font size="2"><br><br><font color="#FF0000">ما برای خشک کردن فرش ها به شما دستگاه اتوماتیک آبگیر فرش را پیشنهاد می کنیم</font><br><br></font></b><span class="st"><font color="#006600"><b><font size="4"><br></font></b></font></span><br><br><br><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">گزارش صنعت - شروع فصل جدید کسب و کار</span><br><br><span class="">موانع کم در ورود به صنعت تمیز کردن فرش وجود دارد.</span> <span>این صنعت بسیار تکه تکه شده است.</span> <span>علاوه بر این، حداقل مقررات خاص صنعت و سطح پایین سرمایه شدت وجود دارد.</span> <span>با این وجود، رقابت در صنعت بسیار زیاد است.</span><br><br><span>هزینه های راه اندازی بسته به محل و مقیاس عملیات متفاوت است.</span> <span>کسب و کارهای جدید نیاز به تأمین تجهیزات عملیاتی برای ذخیره تجهیزات دارند.</span> <span>علاوه بر این، شرکت ها باید وسایل نقلیه را برای حمل و نقل تجهیزات به خانه های مشتری و کسب و کار خریداری کنند.</span> <span>علاوه بر این، ورود کنندگان جدید باید تجهیزات تمیز کردن فرش را خریداری کنند که ممکن است در قالب تجهیزاتی نظیر تمیز کردن بخار، تمیز کردن خشک، تمیز کردن کابینت، تمیز کردن شامپو یا تمیز کردن فوم باشد که نیاز به تمیز کردن تجهیزات کمی دارد.</span><br><br></span></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">تقسیم بندی بازار</span><br><span class="">مشتریان این صنعت به اهداف زیر شکسته می شوند:</span><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>اقامت (از جمله افراد، خانواده ها و صاحبخانه ها)</span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="">کسب و کارها (از جمله کسب و کارهای کوچک، کسب و کارهای بزرگ، شرکت های بیمه و صاحبان تجاری)</span><br><br><span class="">اقامت نیاز به سطح بالاتری از پشتیبانی از مشتری، پرداخت به طور متوسط در بالاترین حد، و اغلب شامل فرصت های اضافی برای فروش خدمات مربوط به صاحب خانه.</span><br><br><span>بنگاهها نیازمند پشتیبانی و خدمات کمتر از مشتری هستند، به طور متوسط هزینه های پایین تر را پرداخت می کنند و به طور کلی خدمات مستمر را دنبال می کنند که می تواند همان وظایف را بدون نیاز به خرید مجدد انجام دهد.</span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><span id="result_box" class="" lang="fa"><span></span></span><br></span></span> text/html 2017-08-09T14:28:34+01:00 carpet-factory.mihanblog.com با مدیریت اکبری کارواش اتوماتیک معرفی و خرید http://carpet-factory.mihanblog.com/post/4 <b><font size="2"><img alt="http://7ebo.com/upload/images/ahwaz/carwash/222.jpg" src="http://7ebo.com/upload/images/ahwaz/carwash/222.jpg" height="422" width="563"><br><br>در ابتدا با صنعت پرسود شستشوی ماشین و خودرو شما را اشنا می سازیم:</font></b><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="From an investor's point of view, washing cars is a stable, growing industry and a smart choice for a successful venture.">از دیدگاه سرمایه گذار، خودروهای شستشو یک صنعت پایدار و رو به رشد است و یک انتخاب هوشمند برای سرمایه گذاری موفق است. </span><span title="Experience for yourself the undeniable customer satisfaction and the incredible profit and return on investment unique to AUTEC's automatic car wash and polishing systems.">تجربه برای خودتان رضایت مشتری غیرقابل انکار و سود باور نکردنی و بازدهی سرمایه گذاری منحصر به خودکار سیستم AUTEC ماشین های اتوماتیک و پرداخت است. </span><span title="Keep in mind, car washes are profitable and promote customer satisfaction only when providing safe, exceptional cleaning performance. ">به خاطر داشته باشید، شستن ماشین ها سودآور هستند و فقط رضایت مشتری را در هنگام عملکرد ایمن و تمیز تمیز بهبود می بخشند.<br><br></span><span title="AUTEC meets these standards with the lowest operating costs and the highest volume throughput in the in-bay automatic market.">AUTEC با این استانداردها با کمترین هزینه های عملیاتی و حداکثر توان مصرفی در بازار اتوماتیک در داخل بسته است. </span><span title="The success of the unattended, stand-alone, in-bay automatic is unprecedented.">موفقیت اتوماتیک بی نظیر، مستقل، بی وقفه بی سابقه است. </span><span title="Car wash systems are becoming more and more automated in terms of on-board computers and dial-in access.">سیستم های شستشوی خودرو از لحاظ رایانه های روی صفحه و دسترسی به شماره گیری در حال افزایش است. </span><span title="Plus, with the ability to offer a high quality wash that is every bit as good as a full service tunnel, the installation of an in-bay automatic or even the development of a small group or chain of automatics is irresistible. ">علاوه بر این، با توانایی ارائه شستشوی با کیفیت بالا که به هر حال به عنوان یک تونل کامل سرویس است، نصب اتوماتیک در خلأ یا حتی توسعه یک گروه کوچک یا زنجیره ای از اتوماسیون، غیر قابل مقاومت است.<br><br><font color="#009900"><b><font size="2">دستگاه کارواش اتوماتیک ساخت کشور ایران با کیفیت عالی و خدمات پس از فروش و داری گارانتی</font></b></font><br><br><b><font size="2">جهت اطلاعات بیشتر و سفارش با شماره <font color="#FF0000">09353877793 </font>کارشناس ویژه شرکت مدیران ساخت در ارتباط باشید</font></b><br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Plus, with the ability to offer a high quality wash that is every bit as good as a full service tunnel, the installation of an in-bay automatic or even the development of a small group or chain of automatics is irresistible. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>با استفاده از راحتی مدرن اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک بدون تماس، ممكن است دشوار باشد كه به یاد داشته باشید كه این صنعت همیشه از فن آوری های پیشرفته برخوردار نیست.</span> <span class="">با این وجود، دیگر ماشین های شستشوی تجاری پیش از آن، اولین شستشوی اتوماتیک نیمه اتوماتیک در ایالات متحده آمریکا در سال 1946 آغاز شد و از آنجا، صنعت در هر دو اندازه و پیچیدگی رشد کرد.</span></span><br></span><span title="AUTEC manufactures three primary car wash systems for investors: the soft touch car wash, touch free (touchless) car wash, and a combination car wash system that provides both.">AUTEC سه سیستم اصلی شستشوی ماشین برای سرمایه گذاران را تولید می کند: ماشین شستشوی لمسی نرم، لمس ماشین لباسشویی (بدون لبه) و سیستم شستشوی اتومبیل ترکیبی که هر دو را فراهم می کند. </span><span title="AUTEC also manufactures a soft touch polisher.">AUTEC همچنین یک نرم کننده لمسی نرم افزاری را تولید می کند.<br>&nbsp;آغاز تاریخ شستشوی ماشین به سال 1914 بازمیگردد. مردم از نیروی انسانی برای فشار دادن یا حرکت دادن ماشینها از طریق مراحل فرآیند استفاده می کردند. در نهایت، عملیات دستی شستشوی دستی در 32 دستگاه رانندگی از طریق ایالات متحده انجام شد. قبل از این زمان، تکامل شستن ماشین در ابتدا بود و ماشین لباسشویی اتوماتیک متولد شد. اولین شستشوی نیمه اتوماتیک برای اولین بار در دیترویت، میشیگان، با استفاده از سیستم های چرخش اتوماتیک و مسواک زدن دستی فعال بود.<br>&nbsp;مردم از زمانی که اتومبیل ها اختراع شده اند، راه هایی برای شستن ماشین ها پیدا کرده اند. آنها خودشان را در خانه شستشو می دهند و یا به کسی پرداخت می کنند که آن را با دست بشویید. سپس، در سال 1914، دو مرد دیترویت نخستین ماشین شستشوی اتومبیل را باز کرد، که آن را "خشکشویی اتوماتیک" نامید، اما این واقعا خودکار نبود. اساسا یک نوع کارکرد ریسمان و اسفنجی بود که خودروها از طریق یک تونل مشابه مونتاژ تحت فشار قرار می گرفتند، در حالیکه یکی از همراهان ماشین را صاف می کرد، آنگاه دیگر شستشو می شد و یک سوم خشک می شد. مطمئنا، پس از چند ماشین از طریق فشار دادن، خدمتگزاران بسیار خسته شدند.<br>&nbsp; اولین ماشین لباسشویی اتوماتیک در هالیوود، کالیفرنیا، البته در جایی دیگر در سال 1940 افتتاح شد. به جای دستی کردن خودرو از طریق دستی، این ماشین شستشوی دارای یک سیستم لرزاننده بود که به سپر متصل می شد و ماشین را از طریق آن می کشید مردان در زمان تونل، تکه تکه کردن، سوزاندن، خشك كردن، پاک كردن و خشک كردن خودرو ها را از بین می بردند. تا سال 1946، یک مرد به نام توماس سیمپسون با اختراع اولین سیستم شستشو نیمه اتوماتیک که بیشترین کار دستی را از تونل انجام داده است، اعتبار دارد. این کمربند یک نوار نقاله را داشت که به سپر خودروها، یک بارکد آب اضافی با سه مجموعه از برس های دست دستی و یک هوای خروجی 50 اسب بخار برای کمک به خشک کردن ماشین، متصل شد.<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="While there are many types of car washes, most fall into the following categories: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">در حالی که بسیاری از انواع ماشین های شستشو وجود دارد، بیشتر به دسته های زیر تقسیم می شوند:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Hand car wash facilities, where the vehicle is washed by employees. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">امکانات شستشوی ماشین دست، که در آن خودرو توسط کارکنان شسته شده است.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Self-service facilities, which are generally coin-operated, where the customer does the washing, including pressurized &quot;jet washing&quot;.[6] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">امکانات خودپرداز، که عموما سکه عمل می کنند، جایی که مشتری شستشو می کند، از جمله شستن جت تحت فشار <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="In-bay automatics, consist of an automatic washing machine and dryer that rolls back and forth over a stationary vehicle - often seen at filling stations and stand-alone wash sites. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">اتوماسیون اتوماتیک شامل یک ماشین لباسشویی اتوماتیک و خشک کن است که به وسیله یک وسیله نقلیه ایستاده به جلو و عقب رانده می شود که اغلب در ایستگاه های پر کننده و مکان های شستشوی مستقل دیده می شود.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Tunnel washes, which use a conveyor to move the vehicle through a series of fixed cleaning mechanisms.[6] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">شستشو تونل، که از یک نوار نقاله استفاده می کند تا وسیله نقلیه را از طریق یک سری از مکانیسم های تمیز کردن ثابت حرکت دهد. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Chemical car wash, also known as waterless car wash, uses chemicals to wash and polish car surface.">شستن ماشین های شیمیایی، همچنین به عنوان ماشین شستشو بدون آب شناخته می شود، از مواد شیمیایی برای شستن و برش دادن ماشین استفاده می کند. </span><span title="Claims to be an eco-friendly car wash method.[7]">ادعا می کند که روش شستشوی خودرو سازگار با محیط زیست است. </span><span title="Recommended only for cars with light dirt accumulation to avoid paint damage.[8] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">توصیه می شود فقط برای اتومبیل هایی با انباشت خاک و نور برای جلوگیری از آسیب رنگ. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Steam car washes use a jet of steam and micro fiber towels, some include detergent injection.">شستشوی ماشین بخار از یک جت بخار بخار و یک حوله میکرو فیبر استفاده می کند، برخی از آنها شامل تزریق مواد شوینده است. </span><span title="Known to have originated from South Korea, steam car washes have been especially popular as a low-investment, eco-friendly car wash solution in Asia, Middle East and Europe thanks to its sanitizing features and mobility.[citation needed] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">به علت شناخته شده بودن از کره جنوبی، شستشوی بخار به دلیل ویژگی های ضد عفونی و تحرک آن به عنوان یک راه حل شستشوی خودروهای سازگار با محیط زیست در آسیا، خاور میانه و اروپا به عنوان محبوب به عنوان محبوب شناخته شده است.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Mobile car washes, often also serving as mobile detailing systems, which carry plastic water tanks and use pressure washers.">شستن ماشین های تلفن همراه، اغلب همچنین به عنوان سیستم های جزئیات تلفن همراه، که حمل مخازن آب پلاستیکی و استفاده از واشر فشار است. </span><span title="Sometimes these systems are mounted on trailers, on trucks, or in vans.">گاهی اوقات این سیستم ها بر روی تریلر، کامیون و یا کامیون نصب می شوند. </span><span title="Generally these operators also have a generator to run a shop vac., buffers and other tools as well.[citation needed] ">به طور کلی این اپراتورها همچنین دارای یک ژنراتور برای اجرای یک فروشگاه مجزا، بافر و دیگر ابزارها هستند. <br><br></span><span title="Mechanized car washes, especially those with brushes, were once avoided by some meticulous car owners because of the risk of damaging the finish.">به دلیل خطر آسیب رساندن به پایان، بعضی از صاحبان خودرو دقت اجتناب کردند. </span><span title="Paint finishes have improved as have car washing processes, and this perception of vehicle damage is much less prevalent today.">اتمام رنگ به نحوی است که فرآیندهای شستشوی خودرو بهبود یافته است، و این ادراک از آسیب خودرو در حال حاضر بسیار شایع است. </span><span title="However, this perception was the motive behind the rise of facilities utilizing &quot;brushless&quot; (cloth) and &quot;touch-free&quot; (high-pressure water) equipment, as well as modern &quot;foam&quot; washing wheels made of closed cell foam. ">با این حال، این تصور انگیزه افزایش امکانات با استفاده از "بدون برس" (پارچه) و "بدون لمس" (آب فشار بالا) تجهیزات، و همچنین چرخ های مدرن "فوم" ساخته شده از فوم بسته های سلولی بود.<br><br></span><span title="In today's modern car wash facilities, whether tunnel, in-bay automatic or self-serve, soaps and other cleaning solutions used are designed to loosen and eliminate dirt and grime.">در دستگاه های شستشوی مدرن امروزه، مانند تونل، اتوماتیک خنک کننده یا خودسوزی، صابون و دیگر راه حل های تمیز کردن مورد استفاده قرار می گیرند تا از خاک و خاک جلوگیری شود. </span><span title="This is in contrast to earlier times, when hydrofluoric acid, a hazardous chemical, was commonly used as a cleaning agent in the industry by some operators.[citation needed] There has been a strong move in the industry to shift to safer cleaning solutions.">این در مقایسه با زمان های گذشته است، زمانی که برخی از اپراتورها به عنوان عامل تمیز کننده در صنعت به عنوان یک اسید هیدروفلوئوریک، یک ماده شیمیایی خطرناک مورد استفاده قرار گرفتند. [نیازمند منبع] صنعت در حال تغییر در راهکارهای ایمن تر است. </span><span title="Most car wash facilities are required by law to treat and/or reuse their water and may be required to maintain waste-water discharge permits, in contrast to unregulated facilities or even driveway washing (at one's home), where waste-water can end up">اکثر تاسیسات شستشوی اتومبیل طبق قانون برای درمان و / یا استفاده مجدد از آب مورد نیاز هستند و ممکن است لازم باشد برای تأیید مجوز دفع فاضلاب، در مقایسه با امکانات غیرمجاز یا شستشو (در منزل)، جایی که فاضلاب می تواند پایان یابد </span><span title="in the storm drain and, eventually, in streams, rivers and lakes.">در تخلیه طوفان و در نهایت در جریان، رودخانه و دریاچه.<br><br>&nbsp;سپس، در سال 1951، آرچی، دین و الدون اندرسون ایده عالی را برای به طور کامل خودکار شستن ماشین خود داشتند. همانطور که داستان می رود، قبیله اندرسون ماشین شستشوی خودکار اتوماتیک دستی را در سیاتل اختراع کرد. ماشین ها از طریق تونل کشیده می شوند و ماشین ها روی آنها صابون اسپری می کنند، برس های بزرگ آنها را پوشیده، نازل آنها را شستشو داده، و عصاره های غول پیکر آنها را خشک کرده است. نیازی به گفتن نیست، این یک ضربه بزرگ بود! به زودی، بسیاری دیگر از صاحبان ماشین های شستشو، تجهیزات اتوماتیک را در کارگاه ماشین شستشوی خود نصب کردند.&nbsp; از طریق دهه 1960، سیستم های شستشوی ماشین کاملا مکانیکی در سراسر امریکا نصب شد. با پیشرفت تجهیزات ماشین لباسشویی، 60 ساله، اختراعاتی مانند سیستمهای آبرسانی، شستشوی اصطکاک پارچه نرم، غلطک بر روی تقاضای نقاله و قلم مو را در بر داشت. شستشوی ماشین در اواخر دهه 60 تبدیل به یک صنعت برجسته در سراسر جهان شد و شستشوی خودرو در بسیاری از کشورها از جمله ژاپن نصب شد.&nbsp; شستشوی ماشین های امروز، به معنای واقعی کلمه ماشین های تمیز کردن است. آنها نه تنها تمام پنج طرف ماشین را بلافاصله شستشو می دهند، بلکه خمیردندان ها را نیز تمیز می کنند و شستشو را نیز شستشو می دهند. آنها بیشتر سازگار با محیط زیست هستند، با صابون های ملایم و آب و برق پایین تر مورد نیاز است. بسیاری از شستشوی ماشین های جدیدتر حتی دارای تونل هایی هستند که ماشین شما را به سرعت در اختیار شما می گذارند، که این امر منجر به ماشین های پاک تر و صاحبان اتومبیل های شادتر می شود.<br><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">آیا به دنبال راهی سریع برای شستشویی ماشین های مشتریان خود هستید؟</font></b></font><br><br><font color="#009900"><b><font size="2">آیا می خواهید یک کارواش حرفه ای داشته باشید؟</font></b></font><br><br><font color="#CC33CC"><b><font size="2">ما به شما کارواش تمام اتوماتیک را پیشنهاد می کنیم</font></b></font><br><br><b><font size="2">جهت اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ ویژه با شماره <font color="#FF0000">09353877793 </font>در تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید<br><br>درباره شرکت مدیران ساخت :<br></font></b></span></span>شرکت مدیران ساخت با نام برند&nbsp; ( ساخت برتر ) بیش از 11 سال است که در عرصه تولید دستگاه های نظافت صنعتی و شستشوی صنعتی و خدماتی فعالیت دارد. شرکت مدیران ساخت ( ساخت برتر ) بیش از 100 محصول شستشو و نظافت صنعتی با یک سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش ارائه می‌دهد<br><br><b>دیگر محصولات شرکت ساخت برتر :</b><br><br><font color="#000099"><b><font size="4">دستگاه آبگیر اتوماتیک فرش </font></b></font><br><br><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/695/2084405/2.PNG" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/695/2084405/2.PNG">&nbsp; text/html 2017-08-03T14:52:54+01:00 carpet-factory.mihanblog.com با مدیریت اکبری دستگاه قالیشویی فرش http://carpet-factory.mihanblog.com/post/3 <font size="2"><font color="#FF0000" size="4"><b>فروش دستگاه قالیشویی فرش </b></font><br><br><br><br>تکنولوژی بکار رفته در دستگاه قالیشویی از جدیدترین متدهای روز دنیا می باشد و شما با خرید این دستگاه آسایش و سرعت بالا در روند کار خود ایجاد می کنید<br><font color="#000099"><br></font><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font color="#009900"><b>مزیا استفاده از دستگاه قالیشویی : </b></font><br>&nbsp;1- شستشوی فرش و قالی با استفاده از تجهیزات اتوماتیک و مدرن قالیشویی<br>2- افزایش سرعت کار<br>3-&nbsp; کاهش نیروی انسانی<br>4- کاهش فضای اشغالی<br><br><font color="#000099">قیمت بسیار مناسب و مقرون به صرفه برای مشتریان گرامی<br><br><br></font> </font> text/html 2017-08-03T14:29:35+01:00 carpet-factory.mihanblog.com با مدیریت اکبری دستگاه آبگیر فرش تمام اتوماتیک فرش خشک کن ساخت تبریز http://carpet-factory.mihanblog.com/post/2 <span class="st"><font color="#006600"><b><font size="4"><em>فروش ویژه دستگاه آبگیر</em> لوله ای <em>فرش</em></font></b></font></span><br><span class="st"><font size="2"><br><br>یک <em>دستگاه</em> لوله ای شکل با درب و بدون درب می باشد کار <em>آبگیر</em> های لوله ای خشک کردن <em>فرش</em> در سریعترین زمان</font><br><br>ساخت کارخانه تبریز با بالاترین کیفیت و خدمات پس از فروش <br><br>بزرگترین کارخانه ساخت دستگاه آبگیر در خاورمیانه&nbsp; و ایران<br><br><b>آخرین فناوری و تکنولوژی روز دنیا در خشک کردن سریع و فوق العاده فرش در کمترین زمان در دستان شما</b><br><br>دارای گواهی ثبت اختراع&nbsp; <br><br>برند معتبر و درجه 1<br><br><b><font color="#000099" size="2">قیمت مناسب برای فرشویی ها و ادارات و کارخانجات محترم</font></b><br><font color="#009900"><br></font></span><div align="center"><br><span class="st"></span></div><span class="st"><br><br><b><font size="3"><br><br>دیگر نگران خشک کردن سریغ فرش های مشتریان نباشید<br><br>با دستگاه آبگیر اتوماتیک فرش در عرض چند دقیقه آب فرش را بگیرید&nbsp; <br><br>دستگاه خشک کن فرش به تمامی شهرها و استان ها ارسال می شود<br><br>در صورت نیاز به کاتالوگ با ما در تماس باشید<br></font></b><br></span>